:::
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
1:ISO9001內部稽核人員證照班
2:快樂學韓語系列 - 韓語基礎班(二)
3:Solidworks-CSWA國際證照培訓班
4:Adobe illustrator實戰運用基礎班
5:Line原創貼圖製作班
6:小編創意插畫班
7:105產業人才投資精密機械據點
8:105精密機械人才培訓計畫補助課程
9:企業人才培養不容易、訓練經費在哪裡?
 
課程指南 
 
經營管理系列
 
產投課程系列
 
職前訓練系列
 
資訊科技系列
 
樂齡親子系列
 
藝術語言系列
 
企業委訓系列
 
專業證照系列
 
:::

臺中市08/29今日白天多雲溫度:30~33降雨機率:20%